مقایسه محصولات


طول عمر
6ماه
ظرفیت
200 گالن
جنس بدنه
پلاستیک
سازگار با مدلهای
LFXC24796D LMXS30796D LMXC22596S LFXS30796D LMXS30796S LMXS22526S LFCS28768S LSFXC2496D LRMDS3006D LFXC24796S LSFXC2496S LRMDS3006S LFXS26596M LSXC22396D LRMTC2306D LFXS26596S LSXC22396S LRMTC2306M LFXS26973D LSXC22436S LRMTC2306S LFXS27466S LSXS26336S LRMTS3006D LFXS28566 LSXS26396S LRMTS3006M LFXS28566D LFCC22426S LRMTS3006S LFXS28566M LFXC22526D LRVFC2406D LFXS28566S LFXC22596M LRVFC2406M LFXS28596D LMXS28596D LRVFC2406S LFXS28596M LMXS28596M LFXS28596S LMXS28596S LFXS28968D LRFDS3006D LFXS28968S LRFDS3006S LFXS30796S LRFVS3006D LMXC23796D LRFVS3006M LMXC23796M LRFVS3006S LMXC23796S LRFXC2406D LMXS28626D LRFXC2406S LMXS28626S LMXC22526D LMXS28636D LMXC22596D LMXS28636S LMXC22596M